Divosa

Divosa bestaat sinds 1934 en richt zich op de ondersteuning van managers in werk, inkomen en participatie (de sociale diensten). Het terrein van Divosa verbreedt zich geleidelijk tot andere terreinen binnen het sociale domein.
Vrijwel alle directeuren sociale diensten en hoofden sociale zaken zijn lid van Divosa.

Bezoek de website

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De VNG vertegenwoordigt de gemeenten in de samenwerking met andere overheden, het Rijk en de provincie. Daarnaast behoren ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius ook tot de vereniging.
De drie pijlers kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening vormen de basis van de vereniging.Bezoek de website

Vereniging Nederlandse Gemeenten Realisatie (VNG Realisatie)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen zijdoor agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. Samen met gemeenten werkt VNG Realisatie aan oplossingen om de gemeentelijke uitvoering te verbeteren. Dit alles vanuit de ambitie om lokale overheden optimaal van dienst te zijn, met zichtbare resultaten voor inwoners en ondernemers. 

Bezoek de website

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

De NVVB behartigt de belangen van en adviseert leden en publieke organisaties op het gebied van identiteitsmanagement, persoonsinformatiemanagement, verkiezingen en innovatie. 

Bezoek de website

Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten (VIAG)

De Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeente n (VIAG) is in 1991 opgericht om gemeentelijke ICT functionarissen erkenning en een communicatiekanaal te geven.

Het is een netwerk van (bedrijfs)leden en inmiddels een bron van kennis en expertise waar ICT medewerkers op elk nivo zijn of haar voordeel mee kunnen doen. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd om kennisdeling, contactlegging en uitwisseling tussen gemeente- en bedrijfsleden te bevorderen.

Bezoek de website

Informatie BeveiligingsDienst voor gemeenten (IBD)

De VDP, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) hebben hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd met het zetten van een handtekening onder het document ‘Programmatische Afspraken Informatieveiligheid’. 

Bezoek de website

Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

De Vereniging van Gemeentesecretarissen stelt zich ten doel bij te dragen aan een continue verbetering van het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, met name op het terrein van het lokaal bestuur.

Bezoek de website

FAMO

FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, is een actieve vereniging met als doel haar leden kennis te bieden en hen te laten netwerken met vakgenoten. Het oogmerk van FAMO is de advies- en beslisfunctie van de leden te ondersteunen.

Bezoek de website

Ministeries AZ en BZK

Algemene Zaken (AZ) is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.

Bezoek de website

A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten is het fonds voor alle gemeenten van Nederland. We inspireren en ondersteunen bij organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers. A&O heeft tot doel Nederlandse gemeenten vitaal en wendbaar te houden, zodat zij optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving.

Bezoek de website

InformatieManagementGroep 100.000+ (IMG 100.000+)

IMG 100.000+ is de vereniging van informatiemanagers van gemeenten met omstreeks 100.000 inwoners, of meer; informatiemanagers die zich daadwerkelijk inzetten om de digitale overheid in al haar sectoren en geledingen te realiseren. IMG biedt hen een platform om gezamenlijke visies te ontwikkelen op de digitale (gemeentelijke) overheid; om vakkennis te delen, en om uitvoeringskracht te bundelen. Dat vraagt om het leggen van verbindingen. Daarom staat een deel van het platform ook open voor iedereen die bij de digitale overheid betrokken is. IMG100.000+ is een onafhankelijke vereniging.

Bezoek de website

CKC Seminars

CKC Seminars is een organisator van B2B congressen, masterclasses en seminars met expositie. De samenwerking met de VDP richt zich op drie congressen: HRM in de overheid, KCC Interactief en KCC Congres.

Bezoek de website

Alliantie Digitaal Samenleven

Digitale inclusie is een ingewikkelde opgave. Dat vraagt om de gezamenlijk inzet van meerdere partijen. Daarom bundelen de overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen hun krachten in de Alliantie om digitale inclusie te realiseren. Samen hebben we één doel: dat iedereen in de digitale samenleving mee kan (blijven) doen.

Bezoek de website