Partners

De Vereniging Directeuren Publieksdiensten werkt samen met diverse partners. Hier vindt u een overzicht en verwijzingen naar de websites van onze partners.


Divosa
Divosa bestaat sinds 1934 en richt zich op de ondersteuning van managers in werk, inkomen en participatie (de sociale diensten). Het terrein van Divosa verbreedt zich geleidelijk tot andere terreinen binnen het sociale domein. Daarbij wordt een ‘dienst van sociale diensten’ voorgestaan. Vrijwel alle directeuren sociale diensten en hoofden sociale zaken zijn lid van Divosa (circa 500). Klik hier voor meer informatie over Divosa.

Vereniging Nederlandse Gemeenten
De VNG vertegenwoordigt 393 (CBS jan. ’15) gemeenten op allerlei plekken, maar vooral in de samenwerking met andere overheden, het Rijk en de provincie. Vertegenwoordiging betekent onder meer belangenbehartiging in de richting van het Rijk om (uitvoering van) beleid te beïnvloeden. Aan de andere kant levert de VNG ook in samenwerking met het Rijk ondersteuning aan de gemeenten bij de voorbereiding van de uitvoering van het beleid, vooral als het om nieuwe taken gaat. Klik hier voor meer informatie over de VNG.

Niewsbericht thriller Tegenwind
TEGENWIND Digitale Agenda 2020
Ondernemersplein NL

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
KING is in 2009 opgericht door de VNG en staat gemeenten bij in hun taken rondom dienstverlening en krachtig lokaal bestuur. Door middel van het KING Keurmerk draagt KING bij aan de kwaliteitsbevordering van onder andere onderzoekbureaus en adviseurs binnen het gemeentelijk domein. De VDP heeft een samenwerkingsovereenkomst met KING.
Voor meer informatie over King: klik hier.
VNG/KING Nieuwjaarscongres – De toekomst is nu!

Kenniscentrum Dienstverlening (KCD)
Eind 2012 is het Kenniscentrum Dienstverlening (KCD) in samenwerking van BZK, VNG en King opgezet om samen met gemeenten, brancheorganisaties en kennisnetwerken kennis over dienstverlening te verzamelen, verrijken, creëren en toegankelijk te maken. Gemeenten kunnen met dienstverleningsvraagstukken terecht bij dit Kenniscentrum. Er worden online- en offline ontmoetingen te gefaciliteerd, informatie gegeven over actuele thema’s en producten aangeboden.

Centraal staan de vragen: “Hoe bereik je als gemeente betere en efficiënter dienstverlening aan inwoners, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en partners? Betrouwbare dienstverlening, die aansluit op behoeften en verwachtingen? Hoe wordt dienstverlening iets van de hele organisatie? Hoe geven we met elkaar uitvoering aan de ambities benoemd voor dienstverlening in 2020? Klik hier voor meer informatie.

KCD Jaarverslag 2014
KCD Voortgangsrapportage juli 2015

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
De NVVB behartigt belangen van leden. Geeft advies aan leden. Geeft advies aan de Rijksoverheid en verbetert de dienstverlening. De NVVB behartigt de belangen van en adviseert leden en publieke organisaties op het gebied van identiteitsmanagement, persoonsinformatiemanagement, verkiezingen en innovatie. Klik hier voor meer informatie over de NVVB.

Manifestgroep (MFG)
De Manifestgroep is een informeel samenwerkings-verband van: AgentschapNL, Belastingdienst, Centraal Administratiekantoor (CAK), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), College van Zorgverzekeringen (CVZ), Dienst Regelingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kadaster, Kamers van Koophandel (KVK), RDW, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV). Kijk voor meer informatie op www.manifestgroep.nl.

De VIAG
De Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten (VIAG) is in 1991 opgericht om gemeentelijke ICT functionarissen erkenning en een communicatiekanaal te geven. Het is een netwerk van (bedrijfs)leden en inmiddels een bron van kennis en expertise waar ICT medewerkers op elk nivo zijn of haar voordeel mee kunnen doen. Hoewel er al enige jaren een verschuiving naar de rol van informatiemakelaar, informatiearchitect en/of informatiemanager is blijft de VIAG ook een thuisbasis voor functiegroepen die zich nadrukkelijker met de Automatisering bezig houden. Het bestuur wordt gekozen uit de leden, bestaat uit een voorzitter en zes leden en vervult een intermediaire rol. Leden worden betrokken bij de voorbereiding van producten en uitvoering van activiteiten. De VIAG kent regio’s met elk een eigen voorzitter die zorg dragen voor bijeenkomsten over zowel landelijke als locale vraagstellingen. Jaarlijks worden bijeenkomsten georganiseerd om kennisdeling, contactlegging en uitwisseling tussen gemeente- en bedrijfsleden te bevorderen.

Voor het Jaarproduct van 2015 zoekt de VIAG deelnemers voor een workshop over het product 2015: “Stroomlijning Informatie”. Klik hier voor meer informatie.

Oproep product VIAG 2015

IBD
De VDP, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) hebben hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd met het zetten van een handtekening onder het document ‘Programmatische Afspraken Informatieveiligheid’. Lees ook het nieuwsbericht over de ondertekening.

Programmatische Afspraken Informatieveiligheid
Nieuwe iVeiligheidsapp
Nieuwsbericht IBD-krant
Nieuwsbericht Start nu met de bewustwordingscampagne Safe DEF MS
Nieuwsbericht IBD-Praktijkdag + krant partners DEF MS

In de afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak. Deze initiatieven zijn vastgelegd in de Actie-Agenda Informatieveiligheid. Een agenda die tot stand is gekomen door inhoudelijke interactie van wetenschappers en bestuurders uit zowel de private als de publieke sector. De activiteiten uit deze Actie-Agenda Informatieveiligheid hebben de afgelopen maanden concreet invulling gekregen. Zo worden er onder meer Kennisexpedities op informatieveiligheidsvlak naar het bedrijfsleven georganiseerd en zijn er concrete interbestuurlijke instrumenten ontwikkeld: zoals handreikingen op het gebied van Cloud Computing en Goed Opdrachtgeverschap, een verkenning Informatieveiligheid Buitenland en een Inspiratiebundel met essays over informatieveiligheid, geschreven door deskundigen.

Deze instrumenten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met bestuurders en topmanagers uit de verschillende overheidslagen, vertegenwoordigers van de verschillende koepelorganisaties en inspanningen van diverse partnerorganisaties, universiteiten en het bedrijfsleven. De cassette ‘Informatieveiligheid’ bevat:

  • Een handreiking Cloud Computing
  • Een handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid
  • De Verkenning Informatieveiligheid Buitenland
  • Een inspiratiebundel ‘Informatieveiligheid’

De Instrumenten Informatieveiligheid zijn nu ook te downloaden op de website van de Taskforce BID.

Nieuwsbericht Concrete bestuurlijke instrumenten Informatieveili…

Dit jaar organiseert de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een eerste Praktijkdag, ‘Work IT out’ genaamd, tijdens de Alert Online week op 5 november 2015. De IBD-Praktijkdag wordt georganiseerd voor gemeenten en staat uiteraard in het teken van informatiebeveiliging. Tijdens deze dag wil de IBD gemeenten inspireren en voeden met praktijk- en inhoudsvoorbeelden op verschillende informatiebeveiligingsthema’s. Dit door middel van het delen van kennis en ervaringen. Het doel van deze dag is om gemeenten een actieve impuls en concrete ondersteuning te geven om informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie naar een nog hoger niveau te brengen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van gemeenten aan concrete handvatten voor specifieke thema’s, bijvoorbeeld over de BIG. Tijdens deze landelijke IBD-Praktijkdag ligt het accent vooral op het ‘doen’ door middel van parallelsessies waarin deze thema’s terugkomen.

Nieuwsbericht: Work IT Out