Samenwerking VDP, VNG, IBD en de Taskforce BID bekrachtigd!

28-06-2013

Op donderdag 27 juni jongstleden hebben de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd.

Dit gebeurde tijdens de Kwartaalbijeenkomst van de VDP met het zetten van een handtekening onder het document ‘Programmatische Afspraken Informatieveiligheid’ (download hieronder). Het document en de hieruit voortvloeiende samenwerking is mede een direct gevolg van de inspanningen die de gemeentelijke koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de afgelopen twee jaar heeft verricht op het vlak van informatieveiligheid. VNG ondersteunt de samenwerking concreet middels de inzet van de IBD. Een dienst, geïnitieerd door VNG en KING, die op 1 januari haar digitale deuren opende voor gemeenten.

Programmatische Afspraken Informatieveiligheid

Bewustzijn randvoorwaardelijk
Kortom, een bijzonder moment en niet alleen voor de ondertekenaars Wim Blok (bestuurslid VDP), Larissa Zegveld, (directielid KING/IBD) en Henk Wesseling (hoofd Taskforce BID). Ook voor de aanwezige directeuren Publieksdiensten. Wim Blok: “Contracten ondertekenen is een ritueel voor mij. Want als antropoloog vind ik elke ondertekening ook echt belangrijk. Deze ondertekening juich ik van harte toe. Niet zozeer vanuit angst voor incidenten, maar juist omdat ik inzie dat het stukje bewustzijn op het onderwerp informatieveiligheid in deze digitale wereld nodig is. Door ons meer bewust te zijn van het belang van informatieveiligheid, kunnen we ons ook beter voorbereiden op mogelijke incidenten.”

Goede samenwerking cruciaal
Henk Wesseling, hoofd Taskforce BID, onderstreept het belang van de ondertekening: “Het gezamenlijke doel van de VDP, VNG, de IBD en de Taskforce BID is om de gerichtheid van de directeuren Publieksdiensten op het onderwerp informatieveiligheid in hun eigen organisaties te helpen verbeteren. Bewustzijn van en sturing op het onderwerp is dan ook cruciaal. We gaan dit bereiken door in gezamenlijkheid een concreet opleidingsaanbod en gerichte verankeringsinstrumenten aan te bieden. Het ondertekenen van dit document draagt hier zeker positief aan bij.”

Nooit meer DigiNotar
Informatieveiligheid is binnen gemeenten verscherpt op het netvlies gekomen na de DigiNotar-crisis, Lektober en een diversiteit aan virussen en aanvallen. Deze impactvolle gebeurtenissen hebben aangetoond dat gemeenten, net als andere organisaties, kwetsbaar zijn op dit vlak. De oplossing is even simpel als complex: structurele bestuurlijke aandacht voor én sturing op het onderwerp. Scherp oog hebben voor de veiligheidsrisico’s en uiteraard ook voor de scenario’s die ingezet worden in geval dergelijke risico’s zich voordoen, is onontbeerlijk.

Gerichte ondersteuning voor gemeenten
VDP, VNG, de IBD en de Taskforce BID hebben nu de handen ineen geslagen om gemeentelijke organisaties op dit vlak actief te ondersteunen. Om bestuurlijk ook echt versnelling te creëren is een intensieve samenwerking onmisbaar. Zo vertegenwoordigt de VDP gemeentelijke managers die verantwoordelijk zijn voor overheidsdienstverlening in brede zin. Om tot een adequate invulling van de samenwerking te komen is het document ‘Programmatische Afspraken Informatieveiligheid’ opgesteld. Zo kan programmatisch via diverse constructieve werkafspraken aan de slag worden gegaan. Anita van Nieuwenborg, project- en teamleider van de IBD en namens de directie van KING aanwezig bij de ondertekening: “Voor de IBD is deze samenwerking van groot belang. We bereiken zo niet alleen de ICT-afdelingen, maar ook bestuurders. Dat is cruciaal als het gaat om informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging mag in deze digitale wereld en zeker vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017′ van minister Plasterk niet meer ontbreken als onderwerp op de bestuurlijke agenda.”

Vragen?
Heeft u vragen over dit tekenmoment of over het document ‘Programmatische Afspraken Informatieveiligheid’? De VDP, de IBD en de Taskforce BID beantwoorden deze graag via vdp@publieksdiensten.nl, IBD@kinggemeenten.nl of info@taskforcebid.nl.